สินค้าทั้งหมด

ชีวภัณฑ์ป้องกันศัตรูพืช

ไบออนแบค
Bacillus subtilis.....1x109 cfu/g WP


  - ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืช
  - ควบคุมเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช
ประโยชน์
ใช้ป้องกันกำจัดโรคกาบแห้ง (Sheath blight) ในข้าว ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Rhizoctonia soloani Kuhn(Donk.)เท่านั้น
วิธีใช้
"ไบออนแบค" (BionBac) มีหลักการใช้ 3P
1. สารผสมล่วงหน้า (Premix for root) โดยมีเป้าหมายของการใช้เพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับรากพืช "ไบออนแบค" (BionBac) เหมาะสำหรับการ คลุกเมล็ดก่อนปลูก ใช้ผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้ผสมกับสารปรับสภาพดิน ในอัตราการใช้ "ไบออนแบค" (BionBac) จำนวน 1 กิโลกรัม กับสารผสม 1,000 กิโลกรัม เพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับรากพืช
2. การป้องกัน (Prevention for plant) การใช้เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรคนั้น "ไบออนแบค" (BionBac) สามารถลดความเสียหายต่อการ เข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคพืชทั้งในใบและดอก แต่หากเชื้อสาเหตุโรคพืชมีการระบาดที่รุนแรง ให้ใช้สาร เคมีป้องกันกำจัดโรคพืชก่อน หลังจากนั้นจึงใช้ "ไบออนแบค" (BionBac) จะช่วยลดการดื้อยาจาก สารเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช
3. ระยะเวลาก่อนการเก็บเกี่ยว (PHI-Pre Harvest Interval) การใช้ "ไบออนแบค" (BionBac) ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะไม้ผลที่ไม่ได้ห่อผล จะเป็นการ ลดความเสี่ยงจากพิษตกค้างของสารเคมีในพืช
ก่อนระยะ การเข้าทำลายของโรค [ใช้ "ไบออนแบค" (BionBac)] -> การเข้าทำลายของโรค ในระยะที่รุนแรง (ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ตามลำดับความรุนแรงของโรค) -> PHI (ระยะเวลาก่อน
bionbac.pdf ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178