สินค้าทั้งหมด

นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อีธิล-กอน
Potassium Permanganate Impregnated Zeolite


  - สารชะลอการสุกของผลไม้
  - ชนิดซอง
ประโยชน์
ทำหน้าที่กำจัดเอทิลีน (ethylene) เพื่อยืดอายุผลไม้ (Keeping fruit fresher for longer) ชะลอการสุกของผลไม้ได้ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำหรือระหว่างการขนส่ง
วิธีใช้
นำซอง Ethyl-Gone ในภาชนะบรรจุผลไม้ที่ทำการขนส่ง


 
บริษัท ลัดดา จำกัด
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.02-954-3210 ต่อ 112 โทรสาร: 0-2954-3128 , 0-2580-2178